Skip links

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί ο συμμετέχον(καταναλωτής) στο πλαίσιο διενέργειας διαδικτυακών συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών και Υπουργική Απόφαση 5338 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος με όνομα www.e-merimna.gr καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι www.merimna.edu.gr , www.merimnaseminars.gr και www.webinars.edu.gr, έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας με στοιχεία: Ινστιτούτο Μέριμνα Ε.Ε., ΑΦΜ: 998353545, Δ.Ο.Υ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 069652803000 Διεύθυνση εταιρείας: Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.: 173 43, Τηλ.: +30 210 9734000, e-mail επικοινωνίας: [email protected] για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αιτήσεων συμμετοχής σε οδοντιατρικά συνέδρια – σεμινάρια και τη διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρεία. Ο χρήστης που επισκέπτεται τους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του e-merimna.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)) (ΕΕ) 2016/679 – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) . Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας

2. Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται με Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την εταιρία και τους συνεργάτες της. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαράγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν ή/και περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή/και εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τo όνομα www.e-merimna.gr που αναφέρεται στο παρόν και στην ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα υπηρεσιών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ.

3. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό, επιμορφωτικό και εμπορικό σκοπό. Το www.e-merimna.gr δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) για τυχόν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη καθώς και ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις ομιλίες αυτές και για τις θέσεις-απόψεις που εκφράζουν οι εκάστοτε ομιλητές/εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες στις συζητήσεις αυτές. Ο Χρήστης, επιπλέον, βαρύνεται με υποχρέωση εχεμύθειας για τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας που αφορά περιεχόμενο του www.e-merimna.gr. Το www.e-merimna.gr επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του από την παραβίαση αυτή.

4. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.e-merimna.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα και στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ, διατίθενται δε στους Χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική η κερδοσκοπική) χρήση. To www.e-merimna.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα η επικαιρότητά τους.

5. To www.e-merimna.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση το www.e-merimna.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής η/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά η/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου η τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία η μη η/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου η/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθεται μέσω αυτού.

6. Το www.e-merimna.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

7. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.e-merimna.gr ή εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

8. Πολιτική Πληρωμών/ Επιστροφής Διδάκτρων. Το Ινστιτούτο Μέριμνα-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 & 2 εφαρμόζει μέσω των ιστοσελίδων του : www.e-merimna.gr, merimnaseminars.gr, webinars.edu.gr, merimna.edu.gr ηλεκτρονική πολιτική ενημέρωσης, προώθησης και επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφών των ενδιαφερομένων επιστημόνων για την παρακολούθηση σεμιναρίων-συνεδρίων είτε με φυσική παρουσία του συμμετέχοντα είτε για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Οι πληρωμές/προκαταβολές που πραγματοποιούνται για την παρακολούθηση σεμιναρίων-συνεδρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, τραπεζικής κατάθεσης σε συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες στον εταιρικό λογαριασμό του Ινστιτούτου Μέριμνα και θα πρέπει να αναγράφονται στην αιτιολογία κατάθεσης τα: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα, Σεμινάριο/Συνέδριο, προκαταβολή ή αποπληρωμή.

Η πληρωμή/προκαταβολή για όλα τα σεμινάρια/συνέδρια θα πρέπει να ολοκληρωθεί 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος, διαφορετικά οι θέσεις μπορεί να χαθούν. Δεν θα σταλεί υλικό πριν από την εκμάθηση ή επιβεβαίωση μέχρι να γίνει η κατάθεση ή η πλήρης πληρωμή.

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την αγορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με έγγραφη κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] του αιτήματός του. Ακολούθως, η εταιρεία επιστρέφει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκείνος πλήρωσε. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η εταιρεία δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή. Στην περίπτωση που ο αγοραστής δηλώσει ενδιαφέρον υπαναχώρησης από την αγορά παρακολούθησης σεμιναρίου-συνεδρίου αργότερα των (7) επτά ημερολογιακών ημερών από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου-συνεδρίου το αίτημα του δεν θα γίνεται δεκτό. Τυχόν έξοδα ακύρωσης, αν προκύψουν, αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ενός σεμιναρίου-συνεδρίου με ευθύνη του Ινστιτούτου Μέριμνα για το οποίο ο συμμετέχοντας έχει πληρώσει, η εταιρεία ευθύνεται για την επιστροφή του ποσού μετά από επικοινωνία και συμφωνία με τον αγοραστή.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στη διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου και επαναπροσδιορισμό νέας ημερομηνίας για τη διοργάνωση των σεμιναρίων-συνεδρίων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στα ως άνω γεγονότα περιλαμβάνονται οι θεομηνίες, οι καταστροφές, οι κρατικές παρεμβάσεις, οι σοβαρές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, επαναστάσεις, πραξικοπήματα, εξεγέρσεις, ανταρσίες, πολιτικές και κοινωνικές ταραχές, πολεμικές ενέργειες, επιδημίες, πανδημίες, περιορισμοί καραντίνας, lockdown, κυβερνητικές ή διοικητικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών, διατάξεων, οδηγιών και αποφάσεων), εμπάργκο, απεργίες, στάσεις εργασίας, lockout και άλλες εργατικές διενέξεις και σε κάθε άλλη περίπτωση όπως ο όρος «Ανωτέρα Βία» ορίζεται, σύμφωνα με την νομοθεσία και νομολογία.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης ή μετάθεσης των ημερομηνιών των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Μέριμνα, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν επιπλέον έξοδα που θα δημιουργηθούν για ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων ή ξενοδοχειακών καλυμμάτων των συμμετεχόντων.

9. Ανάρμοστη ή μη ασφαλής συμπεριφορά:

• Το Ινστιτούτο Μέριμνα παρέχει ομαδικά μαθήματα που απαιτούν από όλους τους συμμετέχοντες να σεβαστούν ο ένας τον άλλον για χάρη της εκπαίδευσης.
• Οποιοσδήποτε συμμετέχοντας διαπιστώνεται ότι διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία και ενοχλεί τη σωστή λειτουργία εκπαίδευσης θα κληθεί να αποχωρήσει από το μάθημα και οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μπορεί ή δεν μπορεί να επιστραφεί κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου του Ινστιτούτου Μέριμνα.
• Αν οι εκπαιδευτές μας, τα μέλη του προσωπικού, οι εκπρόσωποί τους ή οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των κλινικών προγραμμάτων δεν αισθάνονται ασφαλείς ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του συμμετέχοντα, το άτομο αυτό θα κληθεί να φύγει αμέσως από το πρόγραμμα και τα δίδακτρα του δεν θα επιστραφούν.
• Οι συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος σε προγράμματα με κλινική πρακτική εξάσκηση σε ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν απαράκλητα όλες τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτή τους και τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

10. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του merimnaseminars.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών , όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η διαφωνίας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.